Wie is de SCGM ?

De Stichting Certificatie GrafiMedia branche (SCGM) is het certificatie-instituut voor de grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen. De SCGM is onafhankelijk. De vaststelling en bewaking van de systeemnormen vindt plaats door een Raad van Toezicht. De SCGM voert audits uit bij bedrijven in de Grafimedia branche voor de diverse branche management- en aspectsystemen (w.o. alle bekende ISO-normen en Milieucriteria Duurzaam Inkoop). Daarnaast ontwikkelt de SCGM in samenwerking met diverse stakeholders normen en richtlijnen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van ondernemingen in de meest brede zin. Zij voert daarvoor onderzoek uit op diverse kennisvelden.

De missie van de SCGM

De SCGM  beoordeelt en certificeert als onafhankelijke stichting, bedrijven binnen de grafische sector. Onze benadering is altijd persoonlijk en pragmatisch. De praktische benadering van onze auditors zorgt voor een goede aansluiting bij de bedrijfscultuur binnen de branche, waardoor certificering minder als examen wordt gezien en meer als managementondersteuning. Het bedrijf moet er beter en slagvaardiger door worden.

Kwaliteit is te herkennen, ook in uw onderneming.

Branchegericht en onafhankelijk

De SCGM is een onafhankelijk certificeringsinstituut in de rechtsvorm van een stichting. De vaststelling en bewaking van de systeemnormen vindt plaats door de Raad van Toezicht. In deze raad hebben onafhankelijke deskundigen zitting vanuit diverse inhoudsvelden.
De SCGM staat voor onafhankelijkheid. Door onze specifieke kennis van de branche is de SCGM erkend door de brancheorganisaties: Koninklijke KVGO en Kartoflex.

De certificering sluit zo naadloos aan op de bij uw onderneming geimplementeerde zorgsystemen.

De SCGM werkt conform:

  • NEN-EN-ISO/IEC 17021:2011 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren
  • NEN-EN-ISO 19011:2011 Richtlijnen voor het uitvoeren van kwaliteits- en/of milieumanagementsysteemaudits (In 2011 is ISO 19011, de algemeen bekende norm voor kwaliteits- en milieuauditing, herzien en nu van toepassing op het auditen van alle managementsystemen)

Branche-deskundige auditoren

De medewerkers/auditoren van de SCGM hebben, behalve hun vanzelfsprekende inhoudelijke deskundigheid, een stevige kennis van de productie- en bedrijfsprocessen in de grafimedia branche. Als geen ander zijn zij op de hoogte van de specifieke branchegebonden afspraken met de overheid.

SCGM neemt actief deel in ISO

De SCGM Is lid van de werkgroep TC-130 van de International Organization for Standardization (ISO). ISO is een internationale organisatie die normen vaststelt. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties uit 156 landen.

De TC-130 is de Technische werkgroep (Technical Committee) specifiek voor de Grafische Techniek. Binnen deze werkgroep worden de ISO-standaarden (normen) en ondersteunende materialen ontwikkeld die relevant zijn voor de Grafimediabranche. Deze normcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die belang hebben bij de afspraken rondom een bepaald onderwerp relevant binnen de branche. Wie deelneemt aan een normcommissie, beslist mee over belangrijke afspraken en is als eerste geïnformeerd over een aanstaande norm.

Daarnaast is de SCGM vertegenwoordigd in de Miror Committee ten behoeve van de ontwikkeling van de internationale richtlijn voor Sustainable Purchasing. Namens de SCGM is Peter Tegel afgevaardigd. In deze werkgroep zitten representanten vanuit diverse landen, wereldwijd.