ISO 9001:2015 Kwaliteitszorgsysteem

U onderkent dat economische groei en kwaliteit hand in hand gaan. Om als ondernemer in de grafimedia industrie deze “duurzame ontwikkeling” vorm te geven heeft u een kwaliteitszorgsysteem opgezet. Als kroon op uw werk kunt u het kwaliteitszorgsysteem laten certificeren tegen de speciaal voor de sector ontwikkelde certificeringsnorm die voldoet aan de ISO 9001 standaard. De SCGM heeft een "vertaling' gemaakt van deze normen naar de praktijk van een MKB-bedrijf. Deze handleiding is gratis voor SCGM-klanten die voor de betreffende norm gecertificeerd zijn. Voor derden gelden de volgende tarieven: Mocht u na het aanschaffen van een handleiding op gaan voor certificering, krijgt u de kosten van de handleiding terug. 

In de toetsingsmethode is vanzelfsprekend rekening gehouden met de verschillen die er in bedrijfsgrootte zijn.

Voldoen aan de normen is dus voor ieder bedrijf in principe mogelijk.

De onderdelen van de kwaliteitszorgaudit

Ter bevordering van een goede voorbereiding krijgt elk bedrijf dat is ingeschreven het auditinformatie-document waarin de norm is toegelicht. Bij de audit wordt gekeken naar de HLS (High Level Structure) , bij ISO zijn de normen ISO 9001, 14001 en 27001 hierop afgestemd. De audit wordt bij de onderneming uitgevoerd, op basis waarvan de rapportage wordt opgesteld. Wanneer wordt voldaan aan de gestelde norm, wordt het ISO 9001 Kwaliteitszorg Certificaat GrafiMedia uitgereikt. Ook vindt er bijschrijving plaats in het auditregister van de SCGM op deze site.

De normen

De normen die gelden voor een goed werkend kwaliteitszorgsysteem hebben betrekking op:

  • de context waarbinnen de organisatie functioneert. Hierbij zijn vooral stakeholdermanagement en actuele issues van belang,
  • leiderschap en betrokkenheid van de directie, en in het bijzonder de betrokkenheid bij het kwaliteitsmanagementsysteem en het beleid,
  • de planning zoals het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen en opstellen van plannen om deze doelstellingen te behalen zijn hier de belangrijkste vereisten,
  • het vaststellen en beschikbaar maken van middelen voor het kwaliteitsmanagementsysteem,
  • de operationele planning en beheersing, zoals de eisen die zijn opgesteld voor de producten of diensten. Ook communicatie met de klant speelt een rol. Dit kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door middel van een klachtenprocedure. Verder zijn voor de uitvoering ontwerp en ontwikkeling, en beheersing van extern geleverde processen belangrijk,
  • bij de evaluatie draait het om klanttevredenheid, prestaties van toeleveranciers, interne audit en directiebeoordeling,
  • verbetering zoals het documenteren van afwijkingen en het treffen van de juiste maatregelen, en continue verbetering. Belangrijk voor het structureel oplossen van problemen binnen de organisatie en het daarmee continu verbeteren van de organisatie.

Geldigheidstermijn

Aan het auditresultaat is een geldigheidstermijn verbonden van drie jaar. Hierna dient de onderneming opnieuw te worden getoetst in het kader van de hercertificering.

Controle Traject

Aan de certificatie zit ook een controle-traject verbonden. De mate van externe controle is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het ISO 9001 kwaliteitszorgsysteem. Bedrijven de duidelijk hebben laten zien dat zij over een goed werkend kwaliteitszorgsysteem beschikken, stappen in een zeer eenvoudig controle-traject, terwijl de bedrijven die het maar net “met de hakken over de sloot” hebben gered in een uitgebreider controle-traject zullen stappen. Met name bij certificatie geldt dat de bedrijven die het goed doen worden beloond en bedrijven die het minder goed doen strenger worden gecontroleerd.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen. Of bel met: 020-5435685 of mail: info@scgm.nl.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.