ISO 14001:2015 milieuzorgsysteem

U onderkent dat milieuzorg een belangrijk element vormt van uw bedrijfsbeleid richting duurzame productie. Om als ondernemer deze “duurzame ontwikkeling” vorm te geven heeft u een intern milieuzorgsysteem opgezet. Als kroon op uw werk kunt u het milieuzorgsysteem laten certificeren. Een milieuzorgsysteem conform de internationale standaard ISO 14001 kunt u laten certificeren. Hiermee treedt u toe tot die bedrijven die naast de zorg voor het milieu, transparantie ook belangrijk vinden. Immers, u laat een derde meekijken in uw bedrijf.

In de toetsingsmethode is vanzelfsprekend rekening gehouden met de verschillen die bestaan in bijvoorbeeld de bedrijfsgrootte. Voldoen aan de normen is dus voor ieder bedrijf in principe mogelijk. De SCGM heeft op basis van het ISO 14001 milieuzorgsysteem een norm opgesteld die specifiek gericht is op de grafimedia industrie. Voor die bedrijfstak is de norm geconcretiseerd, zodat een ondernemer zelf die vertaalslag niet meer hoeft te maken. Kortom, een vertaling van de ISO 14001 norm naar een bedrijfstak specifieke ISO 14001 norm. Duidelijk en concreet maar nog steeds ISO 14001.

De onderdelen van de milieuzorgaudit

Om een goede voorbereiding mogelijk te maken krijgt elk bedrijf dat zich voor een audit heeft ingeschreven het audit informatiedocument. In dit document wordt de gehele norm duidelijk toegelicht. De audit wordt bij de onderneming uitgevoerd, en op basis daarvan wordt de rapportage opgesteld. Indien het bedrijf heeft voldaan aan de ISO 14001 voor de creatieve industrie, wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst het ISO 14001 Certificaat uitgereikt. Ook vindt er een bijschrijving plaats in het auditregister van de SCGM op deze site.

Normen en controletraject

Er wordt bij de audit gekeken naar drie onderdelen: Milieu en organisatie, Voldoen aan de wet en Milieubewust werken. Aan het auditresultaat is een geldigheidstermijn verbonden van drie jaar. Hierna dient uw onderneming opnieuw te worden getoetst in het kader van de hercertificatie.
Aan de certificatie zit ook een controle-traject verbonden. De mate van externe controle is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het ISO 14001 milieuzorgsysteem. Laat u zich door ons informeren naar de mogelijkheden.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen. Of bel met: 020-5435685 of mail: info@scgm.nl.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.