OHSAS 18001 : 2007 Arbozorgsysteem

De SCGM heeft op basis van het OHSAS 18001 een Arbomanagementsysteem ontwikkeld voor de creatieve industrie en normen vastgesteld waaraan uiteindelijk een ingevoerd arbozorgsysteem moet voldoen. In de beoordelingsmethode is vanzelfsprekend rekening gehouden met de verschillen die er bijvoorbeeld in bedrijfsgrootte zijn. Voldoen aan de normen is dus voor ieder bedrijf in principe mogelijk. Belangrijk om te weten.

Wat ook belangrijk is om te weten, is dat binnenkort een ISO-standaard uitkomt ter vervanging van de OHSAS 18001: de ISO 45001.

De SCGM-audit richt zich op controle en toetsing van de werking van het arbomanagementsysteem. Dit betekent dat tijdens de doorlichting natuurlijk geen directe adviezen worden gegeven. De Stichting Certificatie GrafiMedia branche is een onafhankelijke stichting die zich alleen richt op certificering. Maar het zal voor u wel eenvoudig worden om de opmerkingen van uw auditor te vertalen naar praktische verbeteracties.

Om een goede voorbereiding mogelijk te maken krijgt elk bedrijf dat zich voor een audit heeft ingeschreven het auditinformatie-document waarin de gehele norm duidelijk wordt toegelicht.

Het arbozorg systeem OHSAS 18001 kent een aantal aandachtsgebieden- planning, hierin komen aan bod: arbeidsomstandighedenaspecten; wet- en regelgeving; doelstellingen en actieplannen.

  • implementatie en uitvoering met daarbinnen: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; opleiding; in- en externe communicatie; archivering; beheersing van werkzaamheden en reageren op noodsituaties.
  • controle van het arbosysteem: monitoring; controles in de praktijk; naleving wet- en regelgeving; correctieve en preventieve maatregelen.
  • directiebeoordeling.    

De audit wordt bij de onderneming uitgevoerd, op basis waarvan de rapportage wordt opgesteld. Wanneer wordt voldaan aan de gestelde norm, heeft u recht op het OHSAS18001 Arbomanagement Certificaat. Ook vindt er een bijschrijving plaats in het auditregister van de SCGM (zie het Register op deze website), die vaak door derden (w.o. klanten) wordt geraadpleegd. Aan het certificaat is een geldigheidstermijn verbonden van 3 jaar. Hierna dient de onderneming opnieuw te worden geaudit in de vorm van een hercertificatieonderzoek. In de tussenliggende jaren wordt via kortere controlebezoeken beoordeelt in hoeverre het managementsysteem nog steeds functioneert. Dit voorkomt vervelende resultaten tijdens de hercertificatie en is ook een verplichting in certificeringsland.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen. Of bel met: 020-5435685 of mail: info@scgm.nl.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.