Grafimedia sector onder druk door COVID-19

In Nederland, maar ook in de ons omringende landen, staat de economie ernstig onder druk. De branche-organisatie KVGO heeft een enquete onder haar leden uitgezet om de stand van zaken te peilen. De uitslag is niet rooskleurig.
Als we wat inzoomen blijkt het aantal orders en de omzet van de bedrijven ernstig onder druk staat: 93 procent van de bedrijven geeft aan hier problemen te hebben. Het aantal zieke medewerkers en medewerkers in quarantaine neemt gelukkig af, conform de trend in Nederland. Een aantal bedrijven heeft liquiditeitsproblemen, zo'n kwart geeft dit als probleem aan. De financiële steunmaatregelen van de overheid, zoals de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) wordt nog niet door iedereen aangevraagd. Ook geven een aantal bedrijven aan dat klanten langere betalingstermijnen aanhouden of zelfs niet betalen.

Van de invullers geeft 87 procent aan één of meerdere maatregelen te hebben genomen in reactie op de gevolgen van het coronavirus. Hierbij valt vooral de flexibiliteit op. Iets meer dan de helft van alle bedrijven past de werktijden en/of de ploegenroosters aan, in 52 procent van de bedrijven pakken de medewerkers andere klussen op als er minder orders zijn en 40 procent van de bedrijven laat medewerkers zoveel mogelijk thuiswerken. Evenals vorige maand zoeken bedrijven ook naar flexibiliteit door het verminderen van de inzet van de flexibele schil. Iets minder dan een kwart geeft aan dit te doen. Slechts 1% van de bedrijven moet juist extra personeel inzetten. 

Intern opleiden gebeurt in 11 procent van de bedrijven. Interessant in dit kader is wellicht de tijdelijke verhoging van de subsidie van 40 naar 50 procent die KVGO-leden vanuit het A&O Fonds Grafimedia kunnen verkrijgen. Zie voor meer informatie de website van het A&O Fonds.

Steunmaatregelen

Het blijkt dat ook in de grafimedia sectordat de financiële steunmaatregelen vanuit de overheid en andere instanties hard nodig zijn: 80 procent maakt hier gebruik van. Het merendeel, 66 procent, heeft de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) aangevraagd. Deze regeling geeft een tegemoetkoming in de loonkosten bij afname van de omzet. De NOW geldt in eerste instantie voor drie maanden.