Energie wet- en regelgeving. Wat komt er op ons af?

Hierbij een update van onze samenwerkingspartner Blue Terra:

De komende jaren moet een forse CO­2 reductie worden gerealiseerd door het bedrijfsleven om de nationale reductiedoelstelling in 2030 te kunnen behalen. Energiebesparingsplicht en Informatieplicht in Activiteitenbesluit en de EED verplichting blijven hiervoor de belangrijkste pijlers. Toch zijn er diverse aspecten die de komende jaren zullen worden aangepast. Hieronder een overzicht met de belangrijkste aandachtspunten.

Einde MJA en MEE convenant

Op 31 december 2020 zijn de MJA en MEE convenanten beëindigd en in het eerste kwartaal van dit jaar is ook de monitoringsronde in het e-mjv over 2020 afgerond. Dit betekent dat deze bedrijven ook moeten gaan voldoen aan de Informatieplicht en de EML’s (zie onder punt 2); echter pas met de volgende ronde in 2023. Ook is het voornemen van de overheid de vergunningplichtige bedrijven, de zogenaamde type C inrichtingen (zo’n 12.000 bedrijven in Nederland) onder de Informatieplicht te laten vallen. Voor de grotere ondernemingen geldt ook nog de EED auditverplichting. (zie onder punt 3).

Ondertussen wordt er overlegd over een tweetal convenanten:

1. voor de industriële bedrijven, maar niet ETS. RVO werkt hieraan in samenwerking met VNO/NCW en de branches. Dit jaar wordt er nog geen resultaat verwacht.

2. verduurzaming dienstensector (1 januari 2023). Zorg, onderwijs, overheidsgebouwen, kantoren, ICT, vervoersondernemingen, etc.. Het wordt een zogenaamde portefeuille-aanpak 2023-2030 (afspraken gelden voor groepen van gebouwen die bij één beheerder horen. Er wordt onderscheid gemaakt in gebouwgebonden en procesgebonden maatregelen.

Informatieplicht en EML’s

Zo’n 40.000 MKB bedrijven hebben nog niet voldaan aan de Informatieplicht. Wekelijks komen er nog ca. 200 aanmeldingen binnen. Gemeentes (B&W) waar te weinig bedrijven hebben voldaan aan de Informatieplicht worden door de centrale overheid benaderd. De informatieplicht kent een vier-jaarlijkse cyclus; de volgende ronde is eind 2023 met nieuwe matregelenlijsten. Dan moeten ook de ex MJA en MEE bedrijven gaan meedoen aan de Informatieplicht.

RVO is begonnen om de huidige Erkende Maatregelen Lijsten te laten actualiseren. Eind 2022 moeten de nieuwe lijsten volledig gereed zijn dus ook al voor consultatie zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Naast een nieuwe indeling van de maatregelen in gebouwgebonden, facilities en procesmaatregelen wordt per maatregel ook aangegeven welke onderhouds- en/of beheersmaatregel erbij hoort voor het optimale besparingseffect. Deze zogenaamde Doelmatig Beheer en Onderhoudsmaatregelen worden verplicht. Daarnaast wordt ook de doelgroep uitgebreid met de vergunningplichtige en ETS bedrijven.

Energy Efficiency Directive (EED)

Voor grote ondernemingen (o.a. > 250 fte) geldt, naast bovenstaande verplichtingen in het kader van de Wet Milieubeheer, de vierjaarlijkse energie audit verplichting in het kader van Europese wet- en regelgeving. Getracht wordt beide zoveel mogelijk te integreren. De indieningstermijn van 31 december is onder voorwaarden opgerekt tot 1 september 2021. De EED audits worden voornamelijk getoetst op volledigheid; zijn alle onderwerpen benoemd. Formeel geldt er geen uitvoeringsverplichting voor de maatregelen, maar er zijn aanwijzingen dat dit mogelijk gaat veranderen.

Komt er een ‘proces’ audit?
Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik > 10 miljoen kWh en 170.000 m3 gas worden mogelijk verplicht om voor de energie intensieve processen een ‘gerichte’ audit uit te voeren. Deze audit richt zich dan niet op de gebouwen of de utilities, waarvoor al uitgebreide maatregelenlijsten zijn, maar op de bedrijfsspecifieke processen. Verwachting in ‘22/’23.

Label C verplichting in 2023

Kantoren die niet bouwkundig zijn verbonden aan een productie hal en een vloeroppervlak hebben > 100 m2, moeten in 2023 aantoonbaar minimaal label C hebben.

ISO 50001 en keurmerken

ISO 50001 en sommige keurmerken geven vrijstelling voor de EED verplichting, maar nog niet voor de Informatieplicht. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om met een ISO 50001 certificaat of een keurmerk volledig vrijstelling te krijgen voor de hier genoemde wettelijke verplichtingen.