De 5 voornaamste voordelen van duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Er zijn natuurlijk verschillende redenen op te noemen waarom duurzaam ondernemen voor uw bedrijf van nut is. Hieronder volgen een opsomming van de belang­rijkste redenen: 

Reden 1: inspelen op aankomende duurzaamheidseisen van klanten.
Steeds vaker zullen klanten aan hun productieketel duurzaamheidseisen opleggen. Dat is logisch omdat uw klanten op hun beurt weer vragen over duurzaamheid krijgen van hun klanten. Vandaar dat het verstandig is om nu alvast in te spelen op aankomende duurzaamheidseisen. Denk hier niet te licht over, omdat de vraag naar groene(re) producten steeds verder zal toenemen door de vraag naar een lagere CO2-uitstoot. 

Reden 2: invulling geven aan het eigen milieubesef van u en uw medewerkers.
Steeds meer professioneel georganiseerde MKB-bedrijven begrijpen dat duurzaamheid begint bij de houding van mensen. Dus ook bij u en de mensen in uw eigen bedrijf. Hoe beperkt de productieomvang ook is, u heeft altijd te maken met milieu­be­lasting. Daarnaast is het beeld dat de maat­schappij van de grafi­sche industrie heeft nu niet roos­kleu­rig. Door een goed werkend mi­lieumanagementsys­teem poetst een grafimedia-ondernemer zijn imago weer op.  

Reden 3: planmatiger werken door een systematische aanpak

In plaats van steeds op ad-hoc-basis problemen het hoofd te bieden, kunt u dit veel beter systematisch aanpakken. Een ad-hoc-aanpak kost meer tijd (en dus geld) en leidt niet altijd tot de meest effectieve oplossing.

Reden 4: op een systematische manier voldoen aan wet- en regelgeving.
Door de vele overheidsre­gels zien veel bedrijven door de bomen het bos niet meer. Door een start te maken met de invoering van een milieumanagementsysteem kunt u veel beter omgaan met geldende wet- en regelgeving en bent u een betere gesprekspartners voor de Omgevingdienst. 

Reden 5: creëren van een veilige werkplek.
Door op een mi­lieuverantwoorde wijze om te gaan met ge­vaarlij­ke stof­fen levert dit ook een directe verbetering op voor de arbeids­om­standighe­den van werknemers. Bedrijven die een actieve wijze bezig zijn met duurzaamheid, kunnen vaak ook rekenen op een goedkeurende opmerking van de Inspectie SZW (ook wel de Arbeidsinspectie genoemd). Milieu en arbo raken elkaar op veel plaatsen.

Zoals u ziet is het invoeren en bijhouden van een (praktisch) milieumanagementsysteem van groot nut. Die bedrijven die beschikken over een goed werkend milieuzorg­systeem kunnen rekenen op voordelen als:

  • uitstraling naar buiten toe (nieuwe klanten);
  • klantenbinding;
  • verminderde controle van milieu-inspecties;
  • kostenbesparingen door afvalstoffenpreventie;
  • verbeterde bedrijfsvoering (inkoopbeleid en voorraadbe­heer);
  • gemotiveerde medewerkers