Diploma Preventiemedewerker

De Arbowet geeft enerzijds meer vrijheid, maar anderzijds ook een nieuwe verplichting: elke onderneming dient  te beschikken over ten minste één preventiemedewerker. Werknemers die de rol van preventiemedewerker op zich nemen, zijn het aanspreekpunt bij vragen of opmerkingen over de arbeidsomstandigheden, de preventie van ongevallen en verzuim.
De preventiemedewerker moet dus redelijk goed de weg weten in arboland en goed kunnen samenwerken met bedrijfsarts en andere externe deskundigen.
Veel bedrijven, ook in de Grafimedia-branche, hebben vaak al een ‘arbocoördinator’ of veiligheidsfunctionaris met taken op het terrein van de arbeidsomstandigheden. Zij kunnen vaak al de rol van preventiemedewerker invullen.

Om deze nieuwe taak goed te kunnen uitvoeren is het voor veel net aangestelde preventiemedewerkers van belang om extra opleiding te genieten, om zo over voldoende deskundigheid te gaan beschikken. Welke deskundigheid allemaal nodig is, moet elk bedrijf zelf vaststellen op basis van een actuele Arbo Risico-inventarisatie en Evaluatie (kortweg RIE Grafimedia), welke speciaal voor onze branche is gemaakt (zie www.arbografimedia.nl).

Op initiatief van het Stivako en het Dienstencentrum is een specifieke cursus voor preventiemedewerkers in de grafimedia-branche ontwikkeld. Na afloop van de cursus maken de deelnemers een examen. Indien zij dit examen positief afsluiten, ontvangen de deelnemers het door de SCGM afgegeven Diploma Preventiemedewerker, waarmee het vereiste deskundigheidsniveau kan worden aangetoond.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de cursus preventiemedewerker neem dan contact op met Stivako, telefoon:  020 5435670 of kijk op de website: stivako.nl